Nyheder 
Hjertestarter

Nørgaardkolonien har gennem flere år søgt Trygfonden om opsætning af hjertestarter i området - desværre uden held.

Vi har nu selv bekostet en hjertestarter, da vi vægter hurtig adgang til at redde liv blandt sommerhusejerne og andre der færdes i området.

Hjertestarteren er en Ipad Sp1, der på dansk giver hjælperen instruktioner i, hvad man skal gøre i den aktuelle situation.

Tilgængelig 24 -7

Hjertestarteren er ophængt på adressen Pøt Strandby 246, 7130 Juelsminde. Det er muligt at se alle tilmeldte hjertestartere på app'en Hjertestart udviklet af Trygfonden.


Se under links

Hjertestarter

Er du klar til at give livredning med hjertestarter? Se en vejledning til at anvende vores hjertestarter Ipad SP1 (video)

Se under links

Se vigtig beslutning fra generalforsamlingen den 14. april 2018

Bestyrelsen kan give tilladelse til, at den enkelte grundejer kan tilslutte sig til nærmeste dræn.

De eksisterende drænrør er 8 - 11 cm rør med en beskeden kapacitet og vil ikke kunne klare belastningen, såfremt et flertal vil udnytte en mulighed for tilslutning.

Bestyrelsen vil derfor bede om, at de enkelte husejere senest 1. december 2018 tilkendegiver overfor bestyrelsen om de er interesserede i en tilslutning.

På baggrund af de modtagne tilkendegivelser vil bestyrelsen vurdere behovet for at udvide kapaciteten i drænene.

Bestyrelsen indhenter tilbud på udvidelse af drænkapaciteten og fremlægger dette til beslutning på generalforsamlingen 2019.

Tilslutningsarbejdet på egen grund vil medføre omkostninger på 12.000 – 15.000 kr.

Der er tildelt 13 tilladelser i 2018

 

Supplerende kommentarer

Dette forslag kan afhjælpe tagrendevand fra sommerhusenes tage. Bestyrelsen har forespurgt hvad tilslutningsarbejdet på egen grund vil medføre af omkostninger og det er forventelig på 12.000 – 15.000 kr. Hvis man tilkendegiver, at man er reelt interesseret og så beløbet bliver mere end anslået, så er I ikke forpligtet til få arbejdet udført – det er blot jeres interesse, I bekræfter.

Det er ikke tilladt at tilslutte sig vejdræn uden tilladelse. Drænkort er ikke 100% validt, men redigeres efterhånden, der konstateres afvigelser.

Se drænkort under links


Krav ved anlæg/tilkobling til vejdræn 

Tilladelse til tilslutning til vejdræn meddeles af bestyrelsen på baggrund af ansøgning. (Se afsnittet ovenfor)

På egen grund installeres en brønd med sandfang til opsamling af snavs og blade. Brønden tilkobles vejdrænet. På egen grund kan der nu tilsluttes dræn efter eget ønske.

Graveoperatøren er ansvarlig for beskadigelse af øvrige ledningsnet.

Efter udført ledningsarbejde orienteres grudejerforeningens bestyrelse.

Se skitse af samlebrønd/sandfangsbrønd 

Se under links


Teledækning i Pøt Strandby

Hedensted Kommune har haft udstyr monteret på deres dagrenovationsbiler med henblik på at måle mobildækningen i området. Vejledning og link kan hentes via links.

Brugernavn er: Hedensted
Adgangskode er: &grW1vNyt vedr. dagrenovation

Sms- og E-mail-service giver større overblik og indflydelse på håndtering af dagrenovation. Læs Hedensted Kommunes pressemeddelse.

Se under links

Regler for hunde i naturen 

                                    
Se under links


Seneste nyt vedr. ansøgning om kystsikringFra den 1. september 2018 er det kommunen, der meddeler tilladelse til kystbeskyttelse, med mindre staten er bygherre.

Bestyrelsen holder øje med udviklingen ved kysten og overvejer fortsat hvilke tiltag, der kan iværksættes. Der foretages årligt overvågning og billeddokumentation via drone.

December 2018 har repræsentanter for bestyrelsen afholdt et besigtigelsesmøde med repræsentanter for Hedensted Kommune, hvor problematikken kunne betragtes og diskuteres. Hedensted kommune var positive og opfordrede til, at der blev indsendt en fornyet ansøgning.

Marts 2019 har bestyrelsen udarbejdet en ny ansøgning om tilladelse til kystsikring, denne er efter de nye regler tilsendt Hedensted Kommune, der er den nye behandler af kystsikringsansøgninger.